Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

6561 6904 390
Reposted fromsunlight sunlight viaPoranny Poranny
itgirl
3155 2a02 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaPoranny Poranny

June 11 2015

itgirl
3426 db17 390
Noritoshi Hirakawa

June 08 2015

itgirl
7680 b0ad 390

June 07 2015

itgirl
Ernest Hemingway with one of his many cats.
"A cat has absolute emotional honesty: human beings, for one reason or another, may hide their feelings, but a cat does not."
itgirl
3762 9dec 390
Reposted frommisza misza viaMamba Mamba
1773 e128 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
itgirl
Zastygli w bezruchu mówiący i słuchacze wyglądali z daleka jak jakiś pomnik. Siedziałem sam na ławce przy brzegu boiska, mniej więcej dwa metry od nich. Tak się zwykle zachowywałem. Tak się zachowywałem w stosunku do majowych kwiatów, do noszonych z dumą mundurów i wesołego śmiechu.
— Yukio Mishima, Złota pagoda
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaMamba Mamba
itgirl
0847 6bd6 390
Reposted fromcorvax corvax viarol rol
itgirl
9473 459d 390
Reposted fromrol rol
2226 64bf 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
5684 708a 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
7730 063b 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
9114 ff34 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
itgirl
3276 8180 390
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaplotkara plotkara
itgirl
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
itgirl
7268 8af7 390
Reposted fromrol rol
itgirl
itgirl
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
itgirl
Reposted frommaliwa maliwa viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl