Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

itgirl
6572 c0a6 390
wdech i wydech.
Reposted byphilipsonzuoluckyloser

July 05 2015

itgirl
6434 a7f5 390
bardzo Ci tego życzę.
Reposted byFizli Fizli

June 28 2015

itgirl
3656 b6cf 390
ATLOE
Reposted byRekrut-KadremdicoKariesundSalzwasser

June 24 2015

itgirl
0457 66c0 390

June 19 2015

itgirl
kto patrzeć umie, ten już wie.
itgirl
1768 6493 390
"– Dlaczego dziewczyny muszą udawać idiotki, żeby złapać męża? – Może dlatego, że panowie nie wiedzą, czego chcą. Tylko im się zdaje, że wiedzą. I jeżeli daje im się to, czego oczekują, zaoszczędza się sobie wielu przykrości i nie zostaje się starą panną."
itgirl
8270 c1e0 390
Bette Davis in Now, Voyager, 1942.
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaPoranny Poranny
itgirl
5393 1ad7
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
itgirl
9328 333e 390
itgirl
2316 e477 390
Reposted fromadalineye adalineye viaPoranny Poranny
itgirl
9065 2cb5 390
Reposted fromPoranny Poranny
6561 6904 390
Reposted fromsunlight sunlight viaPoranny Poranny
itgirl
3155 2a02 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaPoranny Poranny

June 11 2015

itgirl
3426 db17 390
Noritoshi Hirakawa

June 08 2015

itgirl
7680 b0ad 390

June 07 2015

itgirl
Ernest Hemingway with one of his many cats.
"A cat has absolute emotional honesty: human beings, for one reason or another, may hide their feelings, but a cat does not."
itgirl
3762 9dec 390
Reposted frommisza misza viaMamba Mamba
1773 e128 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
itgirl
Zastygli w bezruchu mówiący i słuchacze wyglądali z daleka jak jakiś pomnik. Siedziałem sam na ławce przy brzegu boiska, mniej więcej dwa metry od nich. Tak się zwykle zachowywałem. Tak się zachowywałem w stosunku do majowych kwiatów, do noszonych z dumą mundurów i wesołego śmiechu.
— Yukio Mishima, Złota pagoda
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaMamba Mamba
itgirl
0847 6bd6 390
Reposted fromcorvax corvax viarol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl